Terminal ห้องฉุกเฉิน

ความแตกต่างของ Terminal ห้องฉุกเฉิน

  • การเรียกคิว จะประกาศเรียกคิวเฉพาะคิวเหลือง และขาว เนื่องจากแดง ชมพู เหลือง คือคนไข้ฉุกเฉิน เร่งด่วน จะถูกนำเข้าห้องฉุกเฉินทันทีอยู่แล้ว
  • การแสดงสถานะคิวของประเภทผู้ป่วยต่างๆ ทำให้ผู้รับบริการทราบว่าด้านในพี่ๆเจ้าหน้าที่กำลังรับมือกับคนไข้วิกฤตอยู่หลายราย