วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 11:00:40 น.

Node Station

จำนวนหน่วยบริการที่เข้าร่วม

1,012

Register Station

จำนวนจุดลงทะเบียนที่เปิดให้บริการ

1,031

View Station

จำนวนจุดที่ใช้ดูข้อมูลผู้รับบริการ

1,322

View Log

จำนวนครั้งการดูข้อมูลคนไข้ผ่าน view

2,902

จำนวนคนไข้ที่ลงทะเบียน

(ยอดสะสม)

25,906

ดูรายละเอียด

จำนวนคนที่ใช้ HIE

(ยอดสะสม)

18,833

ดูรายละเอียด

จำนวนครั้งที่ส่งข้อมูลผ่าน HIE

(ยอดสะสม)

2,840,609

ดูรายละเอียด

NODE

287 / 1012 หน่วยบริการ

VIEW

1322 จุดบริการ

NODE

hcode หน่วยบริการ version status
10677 โรงพยาบาลราชบุรี 1.65.7.16 Online
10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 1.65.7.16 Online
10679 โรงพยาบาลนครปฐม 1.65.9.1 Online
10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช offline
10728 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 1.65.7.16 Online
10729 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 1.65.7.16 Online
10730 โรงพยาบาลโพธาราม 1.65.7.16 Online
10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 1.65.7.16 Online
10732 โรงพยาบาลมะการักษ์ 1.65.7.16 Online
10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 1.65.7.16 Online
10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1.65.7.16 Online
10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 1.65.8.26 Online
10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 1.65.7.27 Online
10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1.65.9.1 Online
10757 โรงพยาบาลบางใหญ่ offline
10892 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 1.65.7.16 offline
10898 โรงพยาบาลหนองกี่ 1.65.7.16 offline
10906 โรงพยาบาลปะคำ 1.65.7.16 offline
10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 1.65.7.16 offline
11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1.65.7.16 offline
11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 1.65.7.16 offline
11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 1.65.7.16 Online
11146 โรงพยาบาลแม่เมาะ 1.65.7.8 offline
11156 โรงพยาบาลห้างฉัตร 1.65.7.16 Online
11167 โรงพยาบาลลอง 1.65.7.16 offline
11205 โรงพยาบาลแม่สะเรียง 1.65.7.16 offline
11248 โรงพยาบาลสวรรคโลก 1.65.7.16 offline
11272 โรงพยาบาลเขาค้อ 1.65.7.16 offline
11273 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 1.65.7.16 Online
11274 โรงพยาบาลบางแพ 1.65.7.16 Online
11275 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 1.65.7.16 Online
11276 โรงพยาบาลปากท่อ 1.65.7.16 Online
11277 โรงพยาบาลวัดเพลง 1.65.7.16 Online
11278 โรงพยาบาลไทรโยค 1.65.7.16 Online
11279 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 1.65.7.16 Online
11280 โรงพยาบาลบ่อพลอย 1.65.7.16 Online
11281 โรงพยาบาลท่ากระดาน 1.65.7.16 Online
11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ 1.65.7.16 Online
11283 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 1.65.7.16 Online
11284 โรงพยาบาลสังขละบุรี 1.65.7.16 offline
11285 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 1.65.7.16 offline
11286 โรงพยาบาลเลาขวัญ 1.65.7.16 Online
11287 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 1.65.7.16 offline
11288 โรงพยาบาลสถานพระบารมี 1.65.7.16 Online
11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 1.65.7.11 Online
11290 โรงพยาบาลด่านช้าง 1.65.7.16 Online
11291 โรงพยาบาลบางปลาม้า 1.65.7.16 offline
11292 โรงพยาบาลศรีประจันต์ 1.65.7.8 Online
11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 1.65.7.16 Online
11294 โรงพยาบาลสามชุก 1.65.7.16 Online
11295 โรงพยาบาลอู่ทอง 1.65.7.16 Online
11296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 1.65.7.16 offline
11297 โรงพยาบาลกำแพงแสน 1.65.7.16 offline
11298 โรงพยาบาลนครชัยศรี 1.65.7.16 Online
11299 โรงพยาบาลห้วยพลู 1.65.7.16 Online
11300 โรงพยาบาลดอนตูม 1.65.7.16 Online
11301 โรงพยาบาลบางเลน 1.65.7.16 Online
11302 โรงพยาบาลสามพราน 1.65.7.16 offline
11303 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 1.65.7.16 Online
11304 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน XXXXX offline
11306 โรงพยาบาลนภาลัย 1.0.0.0 Online
11307 โรงพยาบาลอัมพวา 1.65.7.16 Online
11308 โรงพยาบาลเขาย้อย 1.65.7.16 offline
11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 1.65.7.16 offline
11310 โรงพยาบาลชะอำ 1.65.7.16 offline
11311 โรงพยาบาลท่ายาง 1.65.7.16 offline
11312 โรงพยาบาลบ้านลาด 1.65.7.16 Online
11313 โรงพยาบาลบ้านแหลม 1.65.7.16 Online
11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 1.65.7.16 Online
11315 โรงพยาบาลกุยบุรี XXXXX offline
11316 โรงพยาบาลทับสะแก 1.65.7.16 offline
11317 โรงพยาบาลบางสะพาน 1.65.7.16 Online
11318 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 1.65.7.16 Online
11319 โรงพยาบาลปราณบุรี 1.65.7.16 Online
11320 โรงพยาบาลหัวหิน XXXXX offline
11321 โรงพยาบาลสามร้อยยอด XXXXX offline
11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 1.65.7.16 Online
13819 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 1.65.7.16 Online
14136 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 1.65.7.16 offline
21948 โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1.65.7.16 offline
28858 โรงพยาบาลบ้านคา 1.65.7.16 Online
hcode หน่วยบริการ version status
00055 กาญจนบุรี 1.65.7.16 offline
00058 สมุทรสาคร 1.65.7.16 Online
00061 ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.30 Online
00742 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1.65.7.16 offline
00743 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช 1.65.7.16 offline
00744 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง 1.65.7.11 offline
00745 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า 1.65.7.16 offline
00746 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ 1.65.7.16 offline
00747 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ 1.65.7.11 offline
00748 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง 1.65.7.16 offline
00749 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก 1.65.7.16 offline
00750 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง 1.65.8.3 offline
00751 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ 1.65.7.16 offline
02506 ทับพริก 1.65.8.30 Online
07854 เจดีย์หัก 1.65.7.18 offline
07855 บ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก 1.65.7.18 offline
07856 ดอนตะโก 1.65.7.18 offline
07857 รพสต.หนองกลางนา 1.65.7.18 offline
07859 คุ้งน้ำวน 1.65.7.18 Online
07861 คุ้งกระถิน 1.65.7.18 offline
07862 อ่างทอง offline
07863 โคกหม้อ 1.65.8.30 Online
07864 สามเรือน 1.65.7.18 offline
07865 บ้านญวน ตำบลสามเรือน 1.65.7.18 offline
07867 น้ำพุ 1.65.7.18 offline
07869 หินกอง 1.65.7.18 offline
07870 เขาแร้ง 1.65.7.18 offline
07871 เกาะพลับพลา 1.65.7.18 offline
07872 บ้านเกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา offline
07873 หลุมดิน 1.65.7.18 offline
07876 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.65.8.30 offline
07877 บ้านคูบัว ตำบลคูบัว 1.65.7.18 offline
07878 รพ.สต. ท่าราบ 1.65.7.18 Online
07880 ปากช่อง 1.65.7.16 Online
07881 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง 1.65.8.30 offline
07882 บ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง 1.65.8.30 Online
07883 บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร 1.65.7.18 Online
07884 เบิกไพร 1.65.7.16 offline
07885 ด่านทับตะโก 1.65.7.18 offline
07886 บ้านหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก 1.65.7.18 Online
07887 บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก 1.65.7.18 offline
07888 บ้านโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก 1.65.8.30 offline
07889 บ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น 1.65.7.18 offline
07890 แก้มอ้น 1.65.7.18 offline
07891 บ้านรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น 1.65.7.18 Online
07892 รางบัว 1.65.7.18 Online
07893 บ้านหนองนก ตำบลรางบัว 1.65.7.18 Online
07894 สวนผึ้ง 1.65.7.16 Online
07895 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง 1.65.7.16 Online
07896 บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง 1.65.7.16 offline
07897 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง 1.65.7.16 Online
07898 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย 1.65.7.16 Online
07899 ป่าหวาย 1.65.7.16 Online
07900 ท่าเคย 1.65.7.16 Online
07901 ตะนาวศรี 1.65.7.16 Online
07902 บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี 1.65.7.16 Online
07903 ดำเนินสะดวก 1.65.7.18 Online
07904 ประสาทสิทธิ์ 1.65.7.18 offline
07905 ศรีสุราษฏร์ 1.65.7.18 offline
07906 ตาหลวง 1.65.7.18 offline
07907 ดอนกรวย 1.65.7.18 offline
07908 ดอนคลัง 1.65.8.30 offline
07909 บ้านบัวงาม 1.65.7.18 offline
07910 บัวงาม -โพหัก 1.65.7.18 offline
07911 บ้านไร่ 1.65.7.18 offline
07913 สี่หมื่น 1.65.8.30 offline
07914 บ้านคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น 1.65.7.18 offline
07915 ท่านัด 1.65.7.18 offline
07917 ขุนพิทักษ์ 1.65.8.30 Online
07918 บ้านรางห้าตำลึง ตำบลขุนพิทักษ์ 1.65.8.30 offline
07919 ดอนไผ่ 1.65.7.18 offline
07920 ท่าผา 1.65.8.30 Online
07921 บ้านครก ต.ท่าผา 1.65.7.18 offline
07922 บ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ 1.65.8.30 Online
07923 กรับใหญ่ 1.65.7.18 offline
07925 บ้านยาง ตำบลปากแรต 1.65.7.18 offline
07926 หนองกบ 1.65.8.30 Online
07927 บ้านหนองบอน ตำบลหนองอ้อ 1.65.7.18 Online
07928 หนองอ้อ 1.65.7.18 Online
07929 ดอนกระเบื้อง 1.65.7.18 offline
07930 สวนกล้วย 1.65.7.18 offline
07931 นครชุมน์ 1.65.7.18 Online
07932 บ้านตาผา ตำบลนครชุมน์ 1.65.7.18 Online
07933 บ้านม่วง 1.65.7.18 Online
07934 คุ้งพยอม 1.65.8.30 offline
07935 หนองปลาหมอ 1.65.8.30 offline
07936 บ้านสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ 1.65.7.18 Online
07937 บ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง 1.65.7.18 offline
07938 บ้านหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง 1.65.7.18 offline
07939 บ้านสัมมาราม ตำบลเขาขลุง 1.65.7.18 offline
07940 เขาขลุง 1.65.8.30 offline
07941 บ้านบางพัง ตำบลเบิกไพร 1.65.7.18 Online
07942 เบิกไพร 1.65.7.18 offline
07943 ลาดบัวขาว 1.65.7.18 Online
07944 วังเย็น 1.65.7.16 offline
07945 บ้านหนองม่วง ตำบลวังเย็น 1.65.7.16 offline
07946 หัวโพ 1.65.7.16 offline
07947 วัดแก้ว offline
07948 บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ offline
07949 ดอนใหญ่ 1.65.7.16 Online
07950 ดอนคา 1.65.7.16 offline
07951 โพหัก 1.65.7.16 offline
07952 บ้านวังกุ่ม 1.65.7.16 offline
07953 ดอนกระเบื้อง 1.65.7.16 offline
07954 หนองโพ 1.65.7.16 offline
07955 บ้านเลือก 1.65.7.16 offline
07956 บ้านหนองรี ตำบลบ้านเลือก 1.65.7.16 offline
07957 บ้านไร่ ตำบลคลองตาคต 1.65.7.16 offline
07958 คลองตาคต 1.65.7.16 offline
07959 ตำบลบ้านฆ้อง 1.65.7.16 offline
07960 บ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง 1.65.7.16 offline
07961 บ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ 1.65.7.16 offline
07962 บ้านสิงห์ 1.65.7.16 offline
07963 ดอนทราย 1.65.7.16 offline
07964 คลองข่อย 1.65.7.16 offline
07965 ชำแระ 1.65.7.16 offline
07966 บ้านหนองสองห้อง ตำบลชำแระ 1.65.7.16 offline
07967 สร้อยฟ้า 1.65.7.16 offline
07968 ท่าชุมพล 1.65.7.16 offline
07969 บ้านดอนแฉลบ ตำบลท่าชุมพล 1.65.7.16 offline
07971 บางโตนด 1.65.7.16 offline
07972 เตาปูน 1.65.7.16 offline
07973 บ้านเขาราบ ตำบลเตาปูน 1.65.7.16 offline
07974 นางแก้ว 1.65.7.16 offline
07975 ธรรมเสน 1.65.7.16 offline
07978 เขาชะงุ้ม 1.65.7.16 offline
07979 บ้านหนองใยบัว ตำบลหนองกวาง 1.65.7.16 offline
07980 หนองกวาง 1.65.7.16 offline
07981 บ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง 1.65.7.18 offline
07983 บ้านหนองวัวดำ ตำบลทุ่งหลวง 1.65.7.18 offline
07984 วังมะนาว offline
07985 ดอนทราย 1.65.7.18 offline
07987 บ้านเขาดิน ตำบลหนองกระทุ่ม 1.65.7.18 offline
07988 ป่าไก่ 1.65.7.18 Online
07990 อ่างหิน 1.65.7.18 offline
07991 บ้านนาคอก ตำบลอ่างหิน 1.65.7.18 offline
07992 บ่อกระดาน 1.65.7.18 offline
07993 บ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก 1.65.8.30 offline
07994 ยางหัก 1.65.7.18 offline
07995 บ้านหินสี ต.ยางหัก 1.65.8.30 offline
07996 บ้านไทยประจันต์ ตำบลยางหัก 1.65.7.18 offline
07997 วันดาว 1.65.7.18 offline
07998 ห้วยยางโทน 1.65.7.18 offline
07999 บ้านเวียงทุน (อุดมธรรมอุปถัมภ์) ตำบลเกาะศาลพระ 1.65.7.16 offline
08001 จอมประทัด 1.65.7.16 offline
08002 บ้านปากสระ ตำบลจอมประทัด 1.65.8.30 Online
08003 บ้านคา 1.65.7.8 offline
08004 บ้านโป่งเจ็ด ตำบลบ้านคา 1.65.7.16 offline
08005 รพสต.บ้านบึง 1.65.7.16 offline
08006 รพสต.บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง 1.65.7.16 offline
08008 หนองพันจันทร์ 1.65.7.8 offline
08009 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ 1.65.7.8 offline
08010 บ้านเขาพุราง ตำบลปากแพรก 1.65.7.16 offline
08011 บ้านยาง ตำบลท่ามะขาม 1.65.7.16 offline
08012 บ้านแก่งเสี้ยน 1.65.7.16 offline
08013 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว 1.65.7.16 offline
08014 บ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า 1.65.7.16 offline
08015 บ้านหนองแก ตำบลลาดหญ้า 1.65.7.16 offline
08016 บ้านวังด้ง ตำบลวังด้ง 1.65.7.16 Online
08017 บ้านท่ามะนาว ตำบลวังด้ง 1.65.7.16 offline
08018 บ้านท่าทุ่ม ตำบลวังด้ง 1.65.7.16 offline
08019 บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง 1.65.7.16 offline
08020 บ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา 1.65.7.16 offline
08021 บ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา 1.65.7.16 Online
08022 บ้านหนองหญ้า ตำบลหนองหญ้า offline
08023 บ้านวังปลาหมู ตำบลหนองหญ้า 1.65.7.16 offline
08024 บ้านแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง 1.65.7.16 offline
08025 บ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า offline
08026 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า 1.65.7.16 offline
08027 บ้านลำทหาร ตำบลบ้านเก่า offline
08028 บ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า offline
08029 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า 1.65.7.16 offline
08030 บ้านวังเย็น ตำบลวังเย็น 1.65.7.16 offline
08031 บ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค 1.65.7.16 offline
08032 บ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยค 1.65.7.16 offline
08033 บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค 1.65.7.16 offline
08034 บ้านดาวดึงส์ ตำบลไทรโยค 1.65.7.16 offline
08035 บ้านช่องอ้ายกาง ตำบลลุ่มส่ม 1.65.7.16 offline
08036 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา 1.65.7.16 offline
08037 บ้านพุเตย ตำบลท่าเสา 1.65.7.16 offline
08038 บ้านท่ากิเลน ตำบลสิงห์ 1.65.7.16 offline
08039 บ้านหนองปลา ตำบลวังกระแจะ 1.65.7.16 offline
08040 บ้านแก่งระเบิด ตำบลวังกระแจะ 1.65.7.16 Online
08041 บ้านทุ่งเรือโกลน ตำบลศรีมงคล 1.65.7.16 offline
08042 บ้านบ้องตี้ ตำบลบ้องตี้ 1.65.7.20 offline
08043 หนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม 1.65.7.16 offline
08044 บ้านใหม่ ตำบลหนองกุ่ม 1.65.7.16 offline
08045 บ้านพุพรหม ตำบลหนองกุ่ม 1.65.7.16 offline
08046 บ้านหนองรี ตำบลหนองรี 1.65.7.16 offline
08047 บ้านลำอีซู ตำบลหนองรี 1.65.7.16 offline
08048 บ้านหลังเขา ตำบลหนองกร่าง 1.65.7.16 offline
08049 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง 1.65.7.16 offline
08050 ช่องด่าน 1.65.7.16 offline
08051 บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง 1.65.7.16 offline
08052 บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน 1.65.7.16 offline
08053 บ้านปลายนาสวน ตำบลนาสวน 1.65.7.16 offline
08054 บ้านท่าสนุ่น ตำบลด่านแม่แฉลบ 1.65.7.16 offline
08055 บ้านเกาะบุก ตำบลหนองเป็ด 1.65.7.16 offline
08057 บ้านบนเขาแก่งเรียง ตำบลท่ากระดาน 1.65.7.16 offline
08058 บ้านเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน 1.65.7.16 offline
08059 บ้านท่าลำใย ตำบลเขาโจด 1.65.7.16 offline
08060 บ้านน้ำพุล่าง ตำบลเขาโจด 1.65.7.16 offline
08061 บ้านหนองพันท้าว ตำบลพงตึก 1.65.7.16 offline
08062 บ้านยางม่วง ตำบลยางม่วง 1.65.7.16 offline
08063 บ้านดอนชะเอม ตำบลดอนชะเอม 1.65.7.16 offline
08064 บ้านกระต่ายเต้น ตำบลท่าไม้ 1.65.7.16 Online
08065 บ้านสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน 1.65.7.16 offline
08066 บ้านเขาตะพั้น ตำบลโคกตะบอง 1.65.7.16 offline
08067 บ้านโพธิ์เย็น ตำบลดอนขมิ้น 1.65.7.16 offline
08068 บ้านอุโลกสี่หมื่น ตำบลอุโลกสี่หมื่น 1.65.7.16 offline
08069 บ้านเขาช่อง ตำบลเขาสามสิบหาบ 1.65.7.16 offline
08070 บ้านพระแท่น ตำบลพระแท่น 1.65.7.16 Online
08071 บ้านหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว 1.65.7.16 offline
08072 บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ 1.65.7.16 offline
08073 บ้านสนามแย้ ตำบลสนามแย้ 1.65.7.16 offline
08074 บ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา 1.65.7.16 offline
08075 หนองลาน 1.65.7.16 offline
08076 บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ ตำบลวังขนาย 1.65.7.16 offline
08077 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กาญจนบุรี 1.65.7.16 offline
08078 บ้านเขาดิน ตำบลท่าล้อ 1.65.7.16 offline
08079 บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว 1.65.7.16 Online
08080 บ้านกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง 1.65.7.16 offline
08081 บ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย 1.65.7.16 Online
08082 บ้านม่วงชุม ตำบลม่วงชุม 1.65.7.16 Online
08083 บ้านสระเศรษฐี ตำบลบ้านใหม่ 1.65.7.16 offline
08084 บ้านตลาดสำรอง ตำบลพังตรุ 1.65.7.16 offline
08085 บ้านห้วยไร่ ตำบลพังตรุ 1.65.7.20 offline
08086 บ้านท่าตะคร้อ ตำบลท่าตะคร้อ 1.65.7.16 offline
08087 บ้านรางสาลี่ ตำบลรางสาลี่ 1.65.7.16 offline
08088 บ้านหนองตากยา ตำบลหนองตากยา 1.65.7.16 Online
08089 นพกิจโกศล ตำบลหนองตากยา 1.65.7.16 Online
08090 บ้านปรังกาสี ตำบลท่าขนุน 1.65.7.16 offline
08091 บ้านไร่ ตำบลห้วยเขย่ง 1.65.7.16 offline
08092 บ้านอู่ล่อง ตำบลท่าขนุน 1.65.7.16 offline
08093 บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม 1.65.7.16 offline
08094 บ้านเหมืองปิล๊อก ตำบลปิล๊อก 1.65.7.16 offline
08095 บ้านหินดาด ตำบลหินดาด 1.65.7.16 offline
08096 บ้านกุยมั่ง ตำบลหินดาด 1.65.7.16 offline
08097 บ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น 1.65.7.16 offline
08098 บ้านลิ่นถิ่น ตำบลลิ่นถิ่น 1.65.7.16 offline
08099 บ้านเกริงกระเวีย ตำบลชะแล 1.65.7.16 offline
08101 บ้านภูเตย ตำบลชะแล 1.65.7.16 offline
08102 บ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง 1.65.7.16 offline
08103 บ้านเวียกะดี้ ตำบลหนองลู 1.65.7.16 offline
08104 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองลู 1.65.7.16 offline
08105 บ้านซองกาเรีย ตำบลหนองลู 1.65.7.20 offline
08106 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู 1.65.7.16 offline
08107 บ้านยางขาว ตำบลปรังเผล 1.65.7.16 offline
08108 บ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ 1.65.7.16 offline
08109 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลดอนตาเพชร 1.65.7.16 offline
08110 บ้านหลุมหิน ตำบลหนองโรง 1.65.7.16 offline
08111 บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ 1.65.7.16 offline
08112 บ้านดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ 1.65.7.16 offline
08113 บ้านเบ็ญพาด ตำบลพังตรุ 1.65.7.16 offline
08114 บ้านบ่อระแหง ตำบลพังตรุ 1.65.7.16 offline
08115 บ้านโคราช ตำบลรางหวาย 1.65.7.16 offline
08116 บ้านตลาดเขต ตำบลรางหวาย 1.65.7.16 offline
08117 บ้านสระลุมพุก ตำบลหนองสาหร่าย 1.65.7.16 Online
08118 บ้านแสลบหย่อง ตำบลเลาขวัญ 1.65.7.16 offline
08119 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน 1.65.7.16 Online
08120 บ้านเขาวงพระจันทร์ ตำบลหนองฝ้าย 1.65.7.16 offline
08121 บ้านหนองฝ้าย ตำบลหนองฝ้าย 1.65.7.16 offline
08122 บ้านโป่งพรหม ตำบลหนองโสน 1.65.7.16 offline
08123 บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองประดู่ 1.65.7.16 Online
08124 บ้านตลุงเหนือ ตำบลหนองประดู่ 1.65.7.16 offline
08125 บ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง 1.65.7.16 offline
08126 บ้านหนองมะสังข์ ตำบลหนองปลิง 1.65.7.16 offline
08127 บ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว 1.65.7.16 offline
08128 บ้านหนองเค็ด ตำบลหนองนกแก้ว 1.65.7.16 offline
08129 บ้านหนองอำเภอจีน ตำบลทุ่งกระบ่ำ 1.65.7.16 offline
08130 บ้านทุ่งกระบ่ำ ตำบลทุ่งกระบ่ำ 1.65.7.16 offline
08131 บ้านหนองไผ่เดิม ตำบลหนองไผ่ 1.65.7.16 offline
08132 บ้านยางเกาะ ตำบลกลอนโด 1.65.7.16 offline
08133 บ้านดอนสว่าง ตำบลกลอนโด 1.65.7.16 offline
08134 บ้านท่าโป่ง ตำบลจรเข้เผือก 1.65.7.16 offline
08135 บ้านไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก 1.65.7.16 offline
08136 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลจรเข้เผือก 1.65.7.16 offline
08137 บ้านหนองปากดง ตำบลหนองไผ่ 1.65.7.16 offline
08138 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองปรือ 1.65.7.16 offline
08139 บ้านหนองขอน ตำบลหนองปรือ 1.65.7.16 offline
08140 บ้านโป่งช้าง ตำบลหนองปรือ 1.65.7.16 offline
08141 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปรือ 1.65.7.16 offline
08142 บ้านพยอมงาม ตำบลหนองปลาไหล 1.65.7.16 offline
08143 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล 1.65.7.16 offline
08144 บ้านหนองผักแว่น ตำบลสมเด็จเจริญ 1.65.7.16 offline
08145 ทัพพระยา 1.65.7.16 offline
08146 บ้านไพรงาม ตำบลห้วยกระเจา 1.65.7.16 offline
08147 วังไผ่ 1.65.7.16 offline
08148 บ้านดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ 1.65.7.16 offline
08149 บ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ 1.65.7.16 offline
08150 บ้านสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ 1.65.7.16 offline
08151 รั้วใหญ่ 1.65.7.16 offline
08152 ทับตีเหล็ก offline
08153 ท่าระหัด offline
08154 บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง 1.65.7.16 offline
08155 ไผ่ขวาง 1.65.7.16 offline
08156 บ้านดอนขุนราม ตำบลโคกโคเฒ่า 1.65.7.16 offline
08157 โคกโคเฒ่า 1.65.7.16 offline
08158 ดอนตาล 1.65.7.16 offline
08159 ดอนมะสังข์ 1.65.7.16 offline
08160 พิหารแดง 1.65.7.16 offline
08161 บ้านอู่ยา (ใหม่) ตำบลดอนกำยาน offline
08162 รพสต.ดอนกำยาน 1.65.7.16 offline
08163 รพสต.ดอนโพธิ์ทอง 1.65.8.3 offline
08164 บ้านโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08165 บ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08166 สระแก้ว 1.65.7.16 offline
08167 บ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว 1.65.7.16 offline
08168 ตลิ่งชัน 1.65.7.16 offline
08169 บ้านหัวอุด ตำบลตลิ่งชัน 1.65.7.16 offline
08170 รพสต.บางกุ้ง 1.65.7.16 offline
08171 ศาลาขาว 1.65.7.16 offline
08172 บ้านตีนเป็ด ตำบลศาลาขาว 1.65.7.16 offline
08173 สวนแตง 1.65.7.16 offline
08174 บ้านไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง 1.65.7.16 offline
08175 บ้านสังฆจายเถร 1.65.7.16 offline
08176 สนามชัย 1.65.7.16 offline
08177 โพธิ์พระยา 1.65.7.16 offline
08178 บ้านหนองขาม (ใหม่) ตำบลสนามคลี 1.65.7.16 offline
08179 สนามคลี 1.65.7.16 offline
08180 รพสต.บ้านท่าช้าง ตำบลเขาพระ 1.65.7.16 Online
08181 รพสต.เดิมบาง 1.65.7.16 offline
08182 รพสต.บ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง 1.65.7.16 offline
08183 รพสต.นางบวช 1.65.7.16 offline
08184 บ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน 1.65.7.16 offline
08185 รพสต.เขาดิน 1.65.7.16 offline
08186 รพสต.ปากน้ำ 1.65.7.16 offline
08187 รพสต.บ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี 1.65.7.16 offline
08188 ทุ่งคลี 1.65.7.16 offline
08189 รพสต.โคกช้าง 1.65.7.16 offline
08190 รพสต.บ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง 1.65.7.16 offline
08191 รพสต.บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา 1.65.7.16 offline
08192 รพสต.หัวเขา 1.65.7.16 offline
08193 รพสต.หัวนา 1.65.7.16 offline
08194 รพสต.บ่อกรุ 1.65.7.16 offline
08195 รพสต.บ้านลาด ตำบลบ่อกรุ 1.65.7.16 offline
08196 รพสต.วังศรีราช 1.65.7.16 offline
08197 รพสต.ป่าสะแก 1.65.7.16 offline
08198 รพสต.ยางนอน 1.65.7.16 offline
08199 หนองกระทุ่ม 1.65.7.16 offline
08200 รพสต.บ้านหนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง 1.65.7.11 offline
08201 รพสต.หนองมะค่าโมง offline
08202 รพสต.ด่านช้าง 1.65.7.11 offline
08203 รพสต.บ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง 1.65.7.11 offline
08204 รพสต.บ้านโป่งค่าง ตำบลด่านช้าง 1.65.7.11 offline
08205 รพสต.ห้วยขมิ้น 1.65.7.11 offline
08206 รพสต.บ้านห้วยแห้ง 1.65.7.11 offline
08207 รพสต.บ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ 1.65.7.11 offline
08208 รพสต.องค์พระ 1.65.7.16 offline
08209 รพสต.บ้านทับผึ้งน้อย ตำบลวังคัน 1.65.7.11 offline
08210 รพสต.บ้านดงรัง ตำบลวังคัน 1.65.7.11 offline
08211 รพสต.บ้านทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว 1.65.7.11 offline
08212 รพสต.นิคมกระเสียว 1.65.7.11 offline
08213 รพสต.บ้านพุหวาย ตำบลนิคมกระเสียว 1.65.7.11 offline
08214 รพสต.บ้านกล้วย ตำบลวังยาว 1.65.7.11 offline
08215 รพสต.วังยาว 1.65.7.11 offline
08216 บางปลาม้า 1.65.7.16 offline
08217 ตะค่า 1.65.7.16 offline
08218 กฤษณา 1.65.7.16 offline
08219 บ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลกฤษณา 1.65.7.16 offline
08220 สาลี 1.65.7.16 offline
08221 บ้านเสาธงทอง ตำบลสาลี 1.65.7.16 offline
08222 ไผ่กองดิน 1.65.7.16 offline
08223 องครักษ์ 1.65.7.16 offline
08224 บ้านสามัคคีธรรม ตำบลองครักษ์ offline
08225 จรเข้ใหญ่ 1.65.7.16 offline
08226 บ้านแหลม offline
08227 มะขามล้ม 65.6.19.1 offline
08228 วังน้ำเย็น 1.65.7.16 offline
08229 บ้านดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์ 1.65.7.16 offline
08230 รพสต.วัดโบสถ์ 1.65.7.16 offline
08231 วัดดาว 1.65.7.20 offline
08232 บ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์ 1.65.7.16 offline
08233 รพสต.บ้านกร่าง 1.65.7.16 offline
08234 รพสต.มดแดง 1.65.7.7 Online
08235 รพสต.บางงาม 1.65.7.16 offline
08236 รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม 1.65.7.16 offline
08237 บ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู 1.65.7.16 offline
08238 รพ.สต. ดอนปรู 1.65.7.16 offline
08239 บ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา 1.65.7.16 offline
08240 ปลายนา 1.65.7.16 offline
08241 รพสต.วังหว้า 1.65.7.16 Online
08242 รพสต.บ้านคลองชะโด ตำบลวังหว้า 1.65.7.16 offline
08243 วังน้ำซับ 1.65.7.16 offline
08244 รพสต.วังยาง 1.65.7.16 offline
08245 บ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง 1.65.7.16 offline
08246 บ้านหนองกระดวง ตำบลดอนเจดีย์ 1.65.7.16 offline
08247 บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย 1.65.7.16 offline
08248 รพสต.หนองสาหร่าย 1.65.7.16 Online
08249 บ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ 1.65.7.16 offline
08250 ไร่รถ 1.65.7.16 offline
08251 สระกระโจม 1.65.7.16 offline
08252 บ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม 1.65.7.16 offline
08253 บ้านหนองทราย ตำบลทะเลบก 1.65.7.16 offline
08254 ทะเลบก 1.65.7.16 offline
08255 บางเลน 1.65.7.16 offline
08256 บางตาเถร 1.65.7.16 offline
08257 บ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร 1.65.7.16 offline
08258 บ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน 1.65.7.16 offline
08259 บ้านบางสะแก ตำบลบางตะเคียน 1.65.7.16 offline
08260 บางตะเคียน 1.65.7.16 offline
08261 บ้านกุ่ม 1.65.7.16 offline
08262 รพสต.บ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08263 หัวโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08264 บางพลับ 1.65.7.16 offline
08265 บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ 1.65.7.16 offline
08266 เนินพระปรางค์ 1.65.7.16 offline
08267 บ้านช้าง 1.65.7.16 offline
08268 บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง 1.65.7.16 offline
08269 ต้นตาล 1.65.7.16 offline
08270 บ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ 1.65.7.16 offline
08271 ศรีสำราญ 1.65.7.16 offline
08272 ทุ่งคอก 1.65.7.16 offline
08273 บ้านหนองเฝ้า ตำบลทุ่งคอก 1.65.7.16 offline
08274 บ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก 1.65.7.16 offline
08275 หนองบ่อ 1.65.7.16 offline
08276 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.65.7.16 offline
08277 บ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ 1.65.7.16 offline
08278 ดอนมะนาว 1.65.7.16 offline
08279 รพสต.บ้านท่าประชาสรรค์ 1.65.7.16 offline
08280 ย่านยาว offline
08281 บ้านบางขวาก ต.ย่านยาว 1.65.7.16 offline
08282 รพสต.บ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก 1.65.7.16 offline
08283 รพสต.วังลึก offline
08284 รพสต.หนองผักนาก 1.65.7.16 offline
08285 รพสต.บ้านหนองสังข์ทอง ต.หนองผักนาก 1.65.7.16 offline
08286 บ้านสระ 1.65.7.16 offline
08287 บ้านหนองหัวรัง ตำบลบ้านสระ 1.65.7.16 offline
08288 รพสต.บ้านดอนไร่ ต.หนองสะเดา offline
08289 หนองสะเดา 1.65.7.16 offline
08290 รพสต.บ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว 1.65.7.16 offline
08291 กระเสียว 1.65.7.16 offline
08292 อู่ทอง (บ้านโคก) 1.65.8.3 offline
08293 รพสต.บ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม 1.65.8.3 offline
08294 สระยายโสม 1.65.7.20 offline
08295 บ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน 1.65.7.20 offline
08296 จรเข้สามพัน 1.65.7.20 offline
08297 บ้านดอน 1.65.7.20 offline
08298 ยุ้งทะลาย 1.65.8.3 offline
08299 ดอนมะเกลือ 1.65.7.20 offline
08300 บ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง 1.65.8.3 offline
08301 หนองโอ่ง 1.65.7.20 offline
08302 ดอนคา 1.65.7.20 offline
08303 บ้านโป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา 1.65.7.20 offline
08304 บ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย 1.65.7.20 offline
08305 พลับพลาไชย 1.65.8.3 offline
08306 บ้านเขาทอก ต.พลับพลาไชย 1.65.7.20 offline
08307 บ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง 1.65.7.20 offline
08308 บ้านโข้ง 1.65.7.20 offline
08309 เจดีย์ 1.65.7.20 offline
08310 บ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลาน 1.65.7.20 offline
08311 สระพังลาน 1.65.7.20 offline
08312 บ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน 1.65.7.20 offline
08313 รพสต.บ้านกระจัน ตำบลกระจัน 1.65.8.3 offline
08314 หนองราชวัตร 1.65.7.16 offline
08315 หนองโพธิ์ 1.65.7.16 Online
08316 บ้านสามัคคีธรรม ตำบลหนองโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08317 แจงงาม 1.65.7.16 Online
08318 บ้านวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม 1.65.7.16 Online
08319 หนองขาม 1.65.7.16 offline
08320 ทัพหลวง ตำบลทัพหลวง 1.65.7.16 offline
08321 บ้านโค้งบ่อแร่ ตำบลทัพหลวง 1.65.7.16 offline
08322 บ้านนาสร้าง ตำบลนครปฐม 1.65.7.16 Online
08323 บางแขม 1.65.7.16 Online
08324 ดอนเสาเกียด 1.65.7.16 Online
08325 พระประโทน 1.65.7.16 Online
08326 บ้านต้นสำโรง 1.65.7.16 Online
08327 ธรรมศาลา 1.65.7.16 Online
08328 ตาก้อง 1.65.7.16 offline
08329 มาบแค 1.65.7.16 Online
08330 สนามจันทร์ 1.65.7.16 Online
08331 ดอนยายหอม 1.65.7.16 offline
08332 ถนนขาด 1.65.7.16 Online
08333 บ่อพลับ 1.65.7.16 Online
08334 บ้านอ้อยอีเตี้ย ตำบลบ่อพลับ 1.65.7.16 offline
08335 วังตะกู 1.65.7.16 Online
08336 หนองปากโลง 1.65.7.16 offline
08337 สามควายเผือก 1.65.7.16 Online
08338 ทุ่งน้อย 1.65.7.16 Online
08339 หนองดินแดง 1.65.7.16 Online
08340 วังเย็น 1.65.7.16 offline
08341 โพรงมะเดื่อ 1.65.7.16 Online
08342 บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ 1.65.7.16 offline
08343 ลำพยา 1.65.7.16 Online
08344 ลาดหญ้าแพรก ตำบลสระกะเทียม 1.65.7.16 Online
08345 สวนป่าน 1.65.7.16 offline
08346 ห้วยจระเข้ 1.65.7.16 Online
08347 ทัพหลวง 1.65.7.16 offline
08348 บ้านม่วงดารส ตำบลทัพหลวง 1.65.7.16 offline
08349 หนองงูเหลือม 1.65.7.16 Online
08350 บ้านยาง 1.65.7.16 offline
08351 หนองกระโดน ตำบลบ้านยาง 1.65.7.16 Online
08352 ทุ่งกระพังโหม 1.65.7.16 Online
08353 กระตีบ 1.65.7.16 Online
08354 บ้านหนองกร่าง 1.65.7.16 Online
08355 บ้านหนองจิก 1.65.7.16 Online
08356 บ้านไร่แตงทอง 1.65.7.16 Online
08357 ห้วยขวาง 1.65.7.16 offline
08358 บ้านสองห้อง 1.65.7.16 Online
08359 ทุ่งขวาง 1.65.7.16 offline
08360 บ้านสระสี่มุม ตำบลสระสี่มุม 1.65.7.16 offline
08361 บ้านหนองพงกลาง ตำบลสระสี่มุม 1.65.7.16 Online
08362 ทุ่งบัว 1.65.7.16 Online
08363 ดอนข่อย 1.65.7.16 Online
08364 สระพัฒนา 1.65.7.16 offline
08365 บ้านหนองพงนก ตำบลสระพัฒนา 1.65.7.16 offline
08366 บ้านกำแพงแสน 1.65.7.16 Online
08367 ห้วยหมอนทอง 1.65.7.16 offline
08368 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.65.7.16 Online
08369 รางพิกุล 1.65.7.16 offline
08370 บ้านหนองเขมร 1.65.7.16 offline
08371 บ้านหนองกระทุ่ม 1.65.7.16 Online
08372 วังน้ำเขียว 1.65.7.16 Online
08373 บ้านหนองปลาไหล ตำบลทุ่งกระพังโหม 1.65.7.16 offline
08374 วัดแค 1.65.7.16 Online
08375 ท่าตำหนัก 1.65.7.16 offline
08376 บางแก้ว 1.65.7.16 Online
08377 ท่ากระชับ 1.65.7.16 offline
08378 ขุนแก้ว 1.65.7.16 Online
08379 ท่าพระยา 1.65.7.16 Online
08380 บ้านห้วยตะโก ตำบลพะเนียด 1.65.7.16 Online
08381 บางระกำ 1.65.7.16 Online
08382 โคกพระเจดีย์ 1.65.7.16 Online
08383 ศรีษะทอง 1.65.7.16 Online
08384 วัดเสถียร 1.65.7.16 offline
08385 บ้านท้องไทร 1.65.7.16 Online
08386 แหลมบัว 1.65.7.16 offline
08387 ศรีมหาโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08388 สัมปทวน 1.65.7.16 offline
08389 วัดสำโรง 1.65.7.16 offline
08390 ดอนแฝก 1.65.7.16 offline
08391 บ้านลานแหลม 1.65.7.16 Online
08392 บ้านสวนถั่ว ตำบลวัดละมุด 1.65.7.16 Online
08393 บางพระ 1.65.7.16 Online
08394 บางแก้วฟ้า 1.65.7.16 offline
08395 ลานตากฟ้า 1.65.7.16 offline
08396 งิ้วราย 1.65.7.16 offline
08397 วัดไทยาวาส 1.65.7.16 offline
08398 บ้านตะโกสูง ตำบลสามง่าม 1.65.7.16 offline
08399 ห้วยพระ 1.65.7.16 offline
08400 บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ 1.65.7.16 Online
08401 ลำเหย 1.65.7.16 Online
08402 บ้านภูมิ ตำบลลำเหย 1.65.7.16 Online
08403 ดอนพุทรา 1.65.7.16 Online
08404 บ้านหลวง 1.65.7.16 Online
08405 ดอนรวก 1.65.7.16 offline
08406 ห้วยด้วน 1.65.7.16 offline
08407 ลำลูกบัว 1.65.7.16 offline
08408 บางเลน 1.65.7.16 offline
08409 บางปลา 1.65.7.16 offline
08410 บางหลวง 1.65.7.16 offline
08411 บ้านบางหวาย 1.65.7.16 offline
08412 บางภาษี 1.65.7.16 offline
08413 บางระกำ 1.65.7.16 Online
08414 บางไทรป่า 1.65.7.16 offline
08415 หินมูล 1.65.7.16 offline
08416 ไทรงาม 1.65.7.16 offline
08417 ดอนตูม 1.65.7.16 offline
08418 นิลเพชร 1.65.7.16 Online
08419 บัวปากท่า 1.65.7.16 Online
08420 คลองนกกระทุง 1.65.7.16 offline
08421 นราภิรมย์ 1.65.7.16 Online
08422 บ้านคลองสว่างอารมย์ ตำบลนราภิรมย์ 1.65.7.16 Online
08423 ลำพญา 1.65.7.16 offline
08424 บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา 1.65.7.16 offline
08425 ไผ่หูช้าง 1.65.7.16 Online
08426 บ้านดงเกตุ ตำบลสามพราน 1.65.7.16 offline
08427 บ้านสามพราน 1.65.7.16 offline
08428 ท่าข้าม 1.65.7.16 offline
08429 ทรงคนอง 1.65.7.16 Online
08430 หอมเกร็ด 1.65.7.16 offline
08431 หอมเกร็ด 2 1.65.7.16 offline
08432 บางกระทึก 1.65.7.16 offline
08433 บางเตย 1.65.7.16 offline
08434 บ้านดอนทอง ตำบลบางช้าง 1.65.8.30 offline
08435 บางช้าง 1.65.7.16 offline
08436 ไร่ขิง 1.65.7.16 offline
08437 บ้านกระทุ่มล้ม 1.65.7.16 offline
08438 กระทุ่มล้ม 1.65.7.16 Online
08439 คลองใหม่ 1.65.7.16 offline
08440 ตลาดจินดา 1.65.7.16 Online
08441 บ้านตากแดด ตำบลตลาดจินดา 1.65.7.16 offline
08442 บ้านคลองจินดา ตำบลคลองจินดา 1.65.7.16 offline
08443 คลองจินดา 1.65.7.16 offline
08444 ยายชา 1.65.7.16 offline
08445 บ้านใหม่ 1.65.7.16 Online
08446 บ้านสวนผัก ตำบลบ้านใหม่ 1.65.7.16 offline
08447 อ้อมใหญ่ 1.65.7.16 offline
08448 วัดสุวรรณ ตำบลศาลายา 1.65.7.16 Online
08449 บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา 1.65.7.16 offline
08450 คลองโยง 2 1.65.7.16 offline
08451 คลองโยง 1 (บุญยศรีสวัสดิ์) 1.65.7.16 offline
08452 มหาสวัสดิ์ 1.65.7.16 Online
08453 บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ 1.65.7.16 offline
08454 บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ 1.65.7.16 Online
08455 บางโทรัด 1.65.7.16 Online
08457 กาหลง 1.65.7.16 offline
08458 นาโคก 1.65.7.16 Online
08459 ท่าจีน 1.65.7.16 offline
08460 บ้านนาดี ตำบลนาดี 1.65.7.16 offline
08461 บ้านศรีเมือง ตำบลท่าทราย 1.65.7.16 offline
08462 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.65.7.16 offline
08463 บ้านโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด 1.65.7.16 offline
08464 บางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด 1.65.7.16 Online
08465 บ้านโคก ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1.65.7.16 offline
08466 บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1.65.7.16 offline
08467 บ้านไร่ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 1.65.7.16 offline
08468 บ้านขอม ตำบลโคกขาม 1.65.7.16 Online
08469 บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม 1.65.7.16 offline
08470 บ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ 1.65.7.16 offline
08471 บ้านอ้อมโรงหีบ ตำบลบ้านเกาะ 1.65.7.16 offline
08472 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 1.65.7.16 offline
08473 บางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า 1.65.7.16 Online
08474 บ้านกำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก 1.65.7.16 Online
08475 บางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก 1.65.7.16 Online
08476 ชัยมงคล 1.65.7.16 Online
08478 สายสี่ 1.65.8.30 offline
08479 ท่าไม้ 1.65.8.30 offline
08480 สวนหลวง 1.65.7.18 offline
08481 บ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง 1.65.8.30 Online
08482 บางยาง 1.65.8.30 offline
08483 บ้านคลองทองหลาง ตำบลคลองมะเดื่อ 1.65.7.18 Online
08484 คลองมะเดื่อ ตำบลคลองมะเดื่อ 1.65.7.18 offline
08485 หนองนกไข่ 1.65.8.30 offline
08486 ดอนไก่ดี 1.65.7.18 Online
08487 แคราย 1.65.8.30 Online
08488 บ้านท่าเสา 1.65.7.18 offline
08489 บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา 1.65.7.18 offline
08490 หลักสาม ต.หลักสาม 1.65.7.18 offline
08491 บ้านทุ่งอินทรีย์ ตำบลหลักสาม 1.65.7.18 offline
08492 โคกงูเห่า ตำบลยกกระบัตร 1.65.8.30 offline
08493 บ้านทำนบแพ้ว 4 ตำบลยกกระบัตร 1.65.8.30 offline
08494 โรงเข้ 1.65.7.18 offline
08496 บ้านดอนสะแก 1.65.7.18 offline
08497 บ้านกลางนา ตำบลหนองสองห้อง 1.65.7.18 offline
08498 หนองสองห้อง 1.65.8.30 offline
08499 บ้านคลองสองห้อง ตำบลหนองบัว 1.65.8.30 offline
08500 บ้านดอนโฆ ตำบลหนองบัว 1.65.7.18 offline
08501 หลักสอง 1.65.7.18 offline
08502 เจ็ดริ้ว 1.65.7.18 offline
08503 คลองตัน 1.65.7.18 offline
08504 บ้านช่องสาร ตำบลอำแพง 1.65.8.30 offline
08505 บ้านท่าแร้ง ตำบลอำแพง 1.65.7.18 offline
08506 สวนส้ม 1.65.8.30 Online
08508 บ้านคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา 1.65.8.30 offline
08509 วัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก 1.65.7.18 offline
08510 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.65.7.18 offline
08511 ลาดใหญ่ 1.65.7.18 offline
08512 บ้านตะวันจาก ตำบลลาดใหญ่ 1.65.8.30 offline
08514 บ้านแก้วฟ้า ตำบลบ้านปรก 1.65.7.18 offline
08515 บ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว 1.65.7.18 offline
08516 บางแก้ว 1.65.7.18 offline
08517 ท้ายหาด 1.65.7.18 offline
08518 วัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ 1.65.8.30 offline
08519 แหลมใหญ่ 1.65.7.18 offline
08520 บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน 1.65.8.30 offline
08521 บ้านดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน 1.65.8.30 offline
08522 คลองโคน 1.65.7.18 offline
08523 บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน 1.65.8.30 Online
08524 นางตะเคียน 1.65.7.18 offline
08525 บ้านบังปืน ตำบลนางตะเคียน 1.65.7.18 Online
08526 บางจะเกร็ง 1.65.8.30 offline
08527 บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง 1.65.8.30 offline
08528 บางสะแก 1.65.7.18 offline
08529 บางยี่รงค์ 1.65.7.18 offline
08530 โรงหีบ 1.65.7.18 offline
08531 วัดบางคนฑีใน ตำบลบางคนฑี 1.65.7.18 Online
08532 บ้านดอนมะโนรา 1.65.7.18 offline
08533 ดอนมะโนรา 1.65.7.18 offline
08534 บางพรม 1.65.7.18 offline
08535 บางกุ้ง 1.65.7.18 offline
08536 จอมปลวก 1.65.7.18 offline
08537 บางนกแขวก 1.65.7.18 offline
08538 ยายแพง 1.65.7.18 offline
08539 บางกระบือ 1.65.7.18 offline
08540 บ้านปราโมทย์ 1.65.7.18 offline
08541 สวนหลวง 1.65.7.18 offline
08542 วัดวรภูมิ ตำบลสวนหลวง 1.65.7.18 offline
08543 ท่าคา 1.65.7.18 offline
08544 บ้านคลองพลับ ตำบลท่าคา 1.65.7.18 offline
08545 วัดประดู่ 1.65.7.18 offline
08546 วัดช่องลม ตำบลวัดประดู่ 1.65.8.30 offline
08547 คลองเหมืองใหม่ 1.65.7.18 offline
08548 เหมืองใหม่ 1.65.7.18 offline
08549 บางช้าง 1.65.7.18 offline
08550 บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง 1.65.8.30 offline
08551 วัดประชา ตำบลปลายโพงพาง 1.65.8.30 offline
08552 วัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง 1.65.7.18 offline
08553 บ้านสี่แยก ตำบลปลายโพงพาง 1.65.7.18 offline
08554 บางแค 1.65.7.18 offline
08555 แพรกหนามแดง 1.65.7.18 offline
08556 วัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร 1.65.7.18 offline
08557 บางนางลี่ 1.65.7.18 offline
08558 บางจาน 1.65.7.18 Online
08559 บ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม 1.65.7.18 Online
08560 นาพันสาม 1.65.7.18 Online
08561 ธงชัย 1.65.7.18 offline
08562 บ้านกุ่ม 1.65.7.18 Online
08563 หนองโสน 1.65.7.18 offline
08564 ไร่ส้ม 1.65.7.18 Online
08565 เวียงคอย 1.65.7.18 Online
08566 บางจาก 1.65.8.30 offline
08567 ตำบลบ้านหม้อ 1.65.7.18 offline
08568 ต้นมะม่วง 1.65.7.18 offline
08569 ช่องสะแก 1.65.7.18 Online
08570 นาวุ้ง 1.65.7.18 offline
08571 สำมะโรง 1.65.7.18 offline
08572 โพพระ 1.65.7.18 Online
08573 หาดเจ้าสำราญ 1.65.7.18 offline
08574 หัวสะพาน 1.65.7.18 offline
08575 ต้นมะพร้าว 1.65.7.18 Online
08576 วังตะโก 1.65.7.18 offline
08577 โพไร่หวาน 1.65.7.18 Online
08578 ดอนยาง 1.65.7.18 Online
08579 หนองขนาน 1.65.7.18 offline
08580 หนองพลับ 1.65.7.18 offline
08581 บ้านห้วย ตำบลเขาย้อย 1.65.8.30 offline
08582 สระพัง 1.65.7.18 Online
08583 บางเค็ม 1.65.8.30 offline
08584 ทับคาง 1.65.7.18 offline
08585 หนองปลาไหล 1.65.7.18 offline
08586 หนองปรง 1.65.8.30 Online
08587 บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล 1.65.8.30 Online
08588 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล 1.65.7.18 offline
08589 ห้วยโรง 1.65.7.18 Online
08590 ห้วยท่าช้าง 1.65.7.18 offline
08591 หนองชุมพลเหนือ 1.65.8.30 Online
08592 บ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ 1.65.8.30 Online
08593 บ้านอ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง 1.65.8.30 Online
08594 หนองหญ้าปล้อง 1.65.8.30 Online
08595 บ้านจะโปรง ตำบลหนองหญ้าปล้อง 1.65.7.18 Online
08596 ยางน้ำกลัดเหนือ 1.65.8.30 offline
08597 บ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ 1.65.8.30 Online
08598 บ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้ 1.65.8.30 Online
08599 ยางน้ำกลัดใต้ 1.65.7.18 Online
08600 ท่าตะคร้อ 1.65.8.30 Online
08601 บ้านท่า 1.65.7.18 Online
08602 นายาง 1.65.8.30 offline
08603 บ้านนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ตำบลเขาใหญ่ 1.65.7.18 offline
08604 บ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ 1.65.7.18 offline
08605 หนองศาลา 1.65.7.18 offline
08606 บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ 1.65.8.30 Online
08607 ไร่ใหม่พัฒนา 1.65.8.30 Online
08608 บ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 1.65.7.18 offline
08609 บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา 1.65.7.18 offline
08610 บ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา 1.65.7.18 offline
08611 บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา 1.65.7.18 Online
08612 ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย 1.65.7.18 offline
08613 บ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย 1.65.7.18 offline
08614 ท่ายาง 1.65.7.16 offline
08615 บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย 1.65.7.16 Online
08616 บ้านท่าวาย ตำบลยางหย่อง 1.65.7.16 Online
08617 บ้านหนองบัว ตำบลหนองจอก 1.65.7.16 Online
08618 หนองจอก 1.65.7.16 offline
08619 มาบปลาเค้า 1.65.7.16 offline
08620 บ้านหนองเตียน ตำบลท่าไม้รวก 1.65.7.16 Online
08621 บ้านหนองชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก 1.65.7.16 Online
08622 ท่าไม้รวก 1.65.7.16 offline
08623 วังไคร้ 1.65.7.16 offline
08624 บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง 1.65.7.16 offline
08625 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง 1.65.7.16 offline
08626 ปึกเตียน 1.65.7.16 Online
08627 บ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก 1.65.7.16 Online
08628 เขากระปุก 1.65.7.16 offline
08629 หุบเฉลา ตำบลเขากระปุก 1.65.7.16 offline
08630 ท่าแลง 1.65.7.16 offline
08631 บ้านในดง 1.65.7.16 Online
08632 บ้านลาด 1.65.8.30 offline
08633 บ้านหาด 1.65.7.18 offline
08634 บ้านทาน 1.65.7.18 Online
08635 ตำหรุ 1.65.7.18 offline
08636 สมอพลือ 1.65.7.18 offline
08637 ไร่มะขาม 1.65.7.18 offline
08638 ท่าเสน 1.65.7.18 Online
08639 หนองกระเจ็ด 1.65.8.30 Online
08640 หนองกะปุ 1.65.7.18 Online
08641 ลาดโพธิ์ 1.65.7.18 Online
08642 สะพานไกร 1.65.7.18 Online
08643 ไร่โคก 1.65.7.18 Online
08644 โรงเข้ 1.65.7.18 offline
08645 ไร่สะท้อน 1.65.7.18 offline
08646 ห้วยข้อง 1.65.7.18 Online
08647 ท่าช้าง 1.65.7.18 offline
08648 ถ้ำรงค์ 1.65.8.30 Online
08649 ห้วยลึก 1.65.7.18 offline
08650 บ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก 1.65.7.18 Online
08651 บางขุนไทร 1.65.7.16 Online
08652 ปากทะเล 1.65.7.18 offline
08653 บางแก้ว 1.65.7.18 Online
08654 บ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว 1.65.7.18 offline
08655 แหลมผักเบี้ย 1.65.7.18 offline
08656 บางตะบูน 1.65.7.18 offline
08657 บ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน 1.65.7.18 offline
08658 บางตะบูนออก 1.65.8.30 offline
08659 บางครก 1.65.8.30 Online
08660 วัดเขาตะเครา ตำบลบางครก 1.65.7.18 offline
08661 บ้านบางหอ ตำบลบางครก 1.65.7.18 offline
08662 ท่าแร้ง 1.65.7.18 offline
08663 ท่าแร้งออก 1.65.7.18 offline
08664 บ้านเขากลิ้ง ตำบลแก่งกระจาน 1.65.8.30 Online
08665 บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน 1.65.7.18 offline
08666 บ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน 1.65.7.18 Online
08667 สองพี่น้อง 1.65.7.18 offline
08669 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.65.7.18 Online
08670 บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ 1.65.7.18 offline
08671 ห้วยแม่เพรียง 1.65.7.18 Online
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก 1.65.7.18 offline
08673 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก 1.65.7.18 Online
08674 คลองวาฬ 1.65.8.30 offline
08675 บ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ 1.65.7.18 offline
08676 บ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย 1.65.7.18 Online
08677 ห้วยทราย 1.65.7.18 offline
08678 อ่าวน้อย 1.65.8.30 offline
08679 บ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย 1.65.7.18 offline
08680 นิคมสร้างตนเอง กม.12 ตำบลอ่าวน้อย 1.65.7.18 Online
08681 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี 1.65.8.30 offline
08682 บ้านหนองยายเอม ตำบลอ่าวน้อย 1.65.7.18 offline
08683 บ่อนอก 1.65.7.18 offline
08684 บ้านดอนซอ ตำบลบ่อนอก 1.65.8.30 Online
08685 บ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก 1.65.7.18 offline
08686 บ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก 1.65.7.18 offline
08688 กุยบุรี ตำบลกุยเหนือ 1.65.7.18 Online
08689 บ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ 1.65.7.18 Online
08690 เขาแดง 1.65.7.18 Online
08691 พระครูนิยุตธรรมสุนทร 1.65.8.30 offline
08692 บ้านดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู 1.65.7.18 offline
08693 บ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย 1.65.8.30 Online
08694 บ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย 1.65.7.18 offline
08695 บ้านไร่บน ตำบลหาดขาม 1.65.8.30 Online
08696 บ้านโป่งกระสัง ตำบลหาดขาม 1.65.7.18 Online
08697 บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม 1.65.8.30 Online
08698 อ่างทอง 1.65.7.18 Online
08699 บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง 1.65.8.30 offline
08700 ตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง 1.65.8.30 offline
08701 นาหูกวาง 1.65.7.18 offline
08702 ตำบลเขาล้าน 1.65.8.30 Online
08703 บ้านดอนใจดี ตำบลเขาล้าน 1.65.7.18 Online
08704 ห้วยยาง 1.65.7.18 Online
08705 บ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง 1.65.7.18 Online
08706 บ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ 1.65.8.30 Online
08707 บ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ 1.65.7.18 Online
08708 บ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ 1.65.7.18 Online
08709 พงศ์ประศาสน์ 1.65.7.18 offline
08710 ร่อนทอง 1.65.8.30 Online
08711 บ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง 1.65.8.30 Online
08712 บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง 1.65.7.18 offline
08713 บ้านถ้ำคีรีวงศ์ 1.65.8.30 Online
08714 ธงชัย 1.65.7.18 offline
08715 บ้านหนองมงคล ตำบลธงชัย 1.65.7.18 Online
08716 บ้านห้วยไก่ต่อ 1.65.8.30 offline
08717 ชัยเกษม 1.65.7.18 Online
08718 ทองมงคล 1.65.8.30 Online
08719 บ้านทองมงคล ตำบลทองมงคล 1.65.7.18 Online
08720 แม่รำพึง 1.65.7.18 Online
08721 บ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก 1.65.7.18 Online
08722 บางสะพาน 1.65.8.30 offline
08723 บ้านบางเปิด ตำบลทรายทอง 1.65.7.18 Online
08724 ทรายทอง 1.65.8.30 Online
08725 ช้างแรก 1.65.8.30 Online
08726 บ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก 1.65.8.30 Online
08727 ไชยราช 1.65.7.18 Online
08728 บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช 1.65.8.30 Online
08729 ปราณบุรี 1.65.7.18 offline
08730 บ้านโรงสูบ 1.65.7.18 offline
08731 ปากน้ำปราณ 1.65.8.30 Online
08732 บ้านหนองตาเมือง ตำบลหนองตาแต้ม 1.65.7.18 offline
08733 บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม 1.65.7.18 offline
08734 วังก์พง 1.65.8.30 offline
08735 เขาจ้าว 1.65.8.30 offline
08736 บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก 1.65.7.18 offline
08737 หินเหล็กไฟ 1.65.7.18 offline
08738 หนองพลับ 1.65.8.30 offline
08739 บ้านห้วยไทรตำบลหนองพลับ 1.65.7.18 offline
08740 ทับใต้ 1.65.7.18 offline
08741 ห้วยสัตว์ใหญ่ 1.65.7.18 offline
08742 บ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ 1.65.7.18 offline
08743 บึงนคร 1.65.7.18 offline
08744 สามร้อยยอด 1.65.7.18 offline
08745 ศิลาลอย 1.65.7.18 offline
08746 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย 1.65.7.18 Online
08747 ไร่เก่า 1.65.8.30 Online
08748 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลไร่เก่า 1.65.8.30 offline
08749 บ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ 1.65.7.18 offline
09295 ศรีวิชัย 1.65.8.30 offline
10618 บ้านสวนพลู ตำบลบ้านบึง 1.65.7.16 offline
10619 บ้านจะแก 1.65.7.20 offline
11463 บางใหญ่ 1.65.7.16 offline
11838 บ้านรางช้างสี ตำบลหลักสอง 1.65.8.30 offline
11842 บ้านฝั่งท่า ตำบลวังไคร้ 1.65.7.16 Online
11843 บ้านสารเห็ด ตำบลกลัดหลวง 1.65.7.16 Online
11962 บ้านหนองเสือเต้น ตำบลหนองขาม 1.65.7.16 offline
14074 เกษตรพัฒนา 1.65.8.30 offline
14212 บ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก 1.65.8.30 Online
14216 บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ 1.65.8.30 offline
14217 บ้านหนองมะซาง 1.65.7.18 Online
14220 บ้านหนองสลิด ตำบลดอนกรวย offline
14221 บ้านศาลา ตำบลบ้านไร่ 1.65.8.30 offline
14224 บ้านหนองไผ่ 1.65.8.30 Online
14225 รพสต.บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านคา 1.65.7.8 offline
14283 เทศบาลเมืองชะอำ 1.65.7.18 offline
14285 บ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง 1.65.7.18 Online
14315 บ้านหาดสำราญ ตำบลคลองตาคต 1.65.7.16 offline
14316 บ้านน้ำตก ตำบลบางโตนด 1.65.7.16 offline
14317 โป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง 1.65.7.16 offline
14460 บ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน 1.65.7.18 offline
14746 รพสต.บ้านปากคลอง ตำบลแพงพวย 1.65.7.18 offline
14867 บ้านห้วยผักชี 1.65.7.16 offline
14869 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน 1.65.7.16 offline
14870 สระกระเทียม 1.65.7.16 offline
14873 บ้านเขตเมือง ตำบลลาดใหญ่ 1.65.7.18 offline
15020 บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง 1.65.7.16 Online
15235 รพสต.หนองกระทู้ หนองบ่อ 1.65.7.16 offline
15249 ศูนย์แพทย์ชุมชนแม่กลอง 1.65.7.18 offline
15250 ศูนย์แพทย์ชุมชนพระครูอุดมสมุทรคุณ 1.65.7.18 offline
23213 เทศบาลตำบลเขางู 1.65.8.30 Online
23814 บ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร 1.65.7.18 offline
23915 สิทธิชัยวิศาล 1.65.7.16 offline
41702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำมังกรทอง 1.65.7.16 offline
hcode หน่วยบริการ version status
11305 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว XXXXX offline
11505 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา offline
11519 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 1.65.7.16 offline
12246 สถาบันราชานุกูล 1.65.7.27 offline
12286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 1.65.7.16 offline
12471 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ 1.65.7.18 offline
23752 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทพเจ้ากวนอู 1.65.7.18 offline
77657 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองดำเนินสะดวก 1.65.7.18 offline
77675 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองโรงพยาบาลราชบุรี 1.65.7.16 Online
77689 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจอมบึง 1.65.7.16 Online
77701 ศูนย์สุขภาพชุมชนอ้อมน้อย 1.65.7.16 offline
77716 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 1.65.7.16 offline
77770 ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี 1.65.7.16 Online
hcode หน่วยบริการ version status
00742 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 1.65.7.16 offline
00743 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช 1.65.7.16 offline
00744 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง 1.65.7.11 offline
00745 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า 1.65.7.16 offline
00746 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ 1.65.7.16 offline
00747 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ 1.65.7.11 offline
00748 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง 1.65.7.16 offline
00749 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก 1.65.7.16 offline
00750 สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง 1.65.8.3 offline
00751 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ 1.65.7.16 offline
08151 รั้วใหญ่ 1.65.7.16 offline
08152 ทับตีเหล็ก offline
08153 ท่าระหัด offline
08154 บ้านดอนกลาง ตำบลไผ่ขวาง 1.65.7.16 offline
08155 ไผ่ขวาง 1.65.7.16 offline
08156 บ้านดอนขุนราม ตำบลโคกโคเฒ่า 1.65.7.16 offline
08157 โคกโคเฒ่า 1.65.7.16 offline
08158 ดอนตาล 1.65.7.16 offline
08159 ดอนมะสังข์ 1.65.7.16 offline
08160 พิหารแดง 1.65.7.16 offline
08161 บ้านอู่ยา (ใหม่) ตำบลดอนกำยาน offline
08162 รพสต.ดอนกำยาน 1.65.7.16 offline
08163 รพสต.ดอนโพธิ์ทอง 1.65.8.3 offline
08164 บ้านโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08165 บ้านโพธิ์ตะวันออก ตำบลบ้านโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08166 สระแก้ว 1.65.7.16 offline
08167 บ้านหนองปรือ ตำบลสระแก้ว 1.65.7.16 offline
08168 ตลิ่งชัน 1.65.7.16 offline
08169 บ้านหัวอุด ตำบลตลิ่งชัน 1.65.7.16 offline
08170 รพสต.บางกุ้ง 1.65.7.16 offline
08171 ศาลาขาว 1.65.7.16 offline
08172 บ้านตีนเป็ด ตำบลศาลาขาว 1.65.7.16 offline
08173 สวนแตง 1.65.7.16 offline
08174 บ้านไผ่ลูกนก ตำบลสวนแตง 1.65.7.16 offline
08175 บ้านสังฆจายเถร 1.65.7.16 offline
08176 สนามชัย 1.65.7.16 offline
08177 โพธิ์พระยา 1.65.7.16 offline
08178 บ้านหนองขาม (ใหม่) ตำบลสนามคลี 1.65.7.16 offline
08179 สนามคลี 1.65.7.16 offline
08180 รพสต.บ้านท่าช้าง ตำบลเขาพระ 1.65.7.16 Online
08181 รพสต.เดิมบาง 1.65.7.16 offline
08182 รพสต.บ้านแหลมหว้า ตำบลเดิมบาง 1.65.7.16 offline
08183 รพสต.นางบวช 1.65.7.16 offline
08184 บ้านหนองแขม ตำบลเขาดิน 1.65.7.16 offline
08185 รพสต.เขาดิน 1.65.7.16 offline
08186 รพสต.ปากน้ำ 1.65.7.16 offline
08187 รพสต.บ้านคูเมือง ตำบลทุ่งคลี 1.65.7.16 offline
08188 ทุ่งคลี 1.65.7.16 offline
08189 รพสต.โคกช้าง 1.65.7.16 offline
08190 รพสต.บ้านริ้วกรูด ตำบลโคกช้าง 1.65.7.16 offline
08191 รพสต.บ้านหัวเขา ตำบลหัวเขา 1.65.7.16 offline
08192 รพสต.หัวเขา 1.65.7.16 offline
08193 รพสต.หัวนา 1.65.7.16 offline
08194 รพสต.บ่อกรุ 1.65.7.16 offline
08195 รพสต.บ้านลาด ตำบลบ่อกรุ 1.65.7.16 offline
08196 รพสต.วังศรีราช 1.65.7.16 offline
08197 รพสต.ป่าสะแก 1.65.7.16 offline
08198 รพสต.ยางนอน 1.65.7.16 offline
08199 หนองกระทุ่ม 1.65.7.16 offline
08200 รพสต.บ้านหนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง 1.65.7.11 offline
08201 รพสต.หนองมะค่าโมง offline
08202 รพสต.ด่านช้าง 1.65.7.11 offline
08203 รพสต.บ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง 1.65.7.11 offline
08204 รพสต.บ้านโป่งค่าง ตำบลด่านช้าง 1.65.7.11 offline
08205 รพสต.ห้วยขมิ้น 1.65.7.11 offline
08206 รพสต.บ้านห้วยแห้ง 1.65.7.11 offline
08207 รพสต.บ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ 1.65.7.11 offline
08208 รพสต.องค์พระ 1.65.7.16 offline
08209 รพสต.บ้านทับผึ้งน้อย ตำบลวังคัน 1.65.7.11 offline
08210 รพสต.บ้านดงรัง ตำบลวังคัน 1.65.7.11 offline
08211 รพสต.บ้านทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว 1.65.7.11 offline
08212 รพสต.นิคมกระเสียว 1.65.7.11 offline
08213 รพสต.บ้านพุหวาย ตำบลนิคมกระเสียว 1.65.7.11 offline
08214 รพสต.บ้านกล้วย ตำบลวังยาว 1.65.7.11 offline
08215 รพสต.วังยาว 1.65.7.11 offline
08216 บางปลาม้า 1.65.7.16 offline
08217 ตะค่า 1.65.7.16 offline
08218 กฤษณา 1.65.7.16 offline
08219 บ้านราษฎร์บูรณะ ตำบลกฤษณา 1.65.7.16 offline
08220 สาลี 1.65.7.16 offline
08221 บ้านเสาธงทอง ตำบลสาลี 1.65.7.16 offline
08222 ไผ่กองดิน 1.65.7.16 offline
08223 องครักษ์ 1.65.7.16 offline
08224 บ้านสามัคคีธรรม ตำบลองครักษ์ offline
08225 จรเข้ใหญ่ 1.65.7.16 offline
08226 บ้านแหลม offline
08227 มะขามล้ม 65.6.19.1 offline
08228 วังน้ำเย็น 1.65.7.16 offline
08229 บ้านดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์ 1.65.7.16 offline
08230 รพสต.วัดโบสถ์ 1.65.7.16 offline
08231 วัดดาว 1.65.7.20 offline
08232 บ้านม่วงเจริญผล ตำบลศรีประจันต์ 1.65.7.16 offline
08233 รพสต.บ้านกร่าง 1.65.7.16 offline
08234 รพสต.มดแดง 1.65.7.7 Online
08235 รพสต.บางงาม 1.65.7.16 offline
08236 รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย ตำบลบางงาม 1.65.7.16 offline
08237 บ้านโพธิ์นฤมิตร ตำบลดอนปรู 1.65.7.16 offline
08238 รพ.สต. ดอนปรู 1.65.7.16 offline
08239 บ้านรางหางม้า ตำบลปลายนา 1.65.7.16 offline
08240 ปลายนา 1.65.7.16 offline
08241 รพสต.วังหว้า 1.65.7.16 Online
08242 รพสต.บ้านคลองชะโด ตำบลวังหว้า 1.65.7.16 offline
08243 วังน้ำซับ 1.65.7.16 offline
08244 รพสต.วังยาง 1.65.7.16 offline
08245 บ้านลาดปลาเค้า ตำบลวังยาง 1.65.7.16 offline
08246 บ้านหนองกระดวง ตำบลดอนเจดีย์ 1.65.7.16 offline
08247 บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย 1.65.7.16 offline
08248 รพสต.หนองสาหร่าย 1.65.7.16 Online
08249 บ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ 1.65.7.16 offline
08250 ไร่รถ 1.65.7.16 offline
08251 สระกระโจม 1.65.7.16 offline
08252 บ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม 1.65.7.16 offline
08253 บ้านหนองทราย ตำบลทะเลบก 1.65.7.16 offline
08254 ทะเลบก 1.65.7.16 offline
08255 บางเลน 1.65.7.16 offline
08256 บางตาเถร 1.65.7.16 offline
08257 บ้านไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร 1.65.7.16 offline
08258 บ้านบางเกล็ด ตำบลบางตะเคียน 1.65.7.16 offline
08259 บ้านบางสะแก ตำบลบางตะเคียน 1.65.7.16 offline
08260 บางตะเคียน 1.65.7.16 offline
08261 บ้านกุ่ม 1.65.7.16 offline
08262 รพสต.บ้านท่าไชย ตำบลหัวโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08263 หัวโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08264 บางพลับ 1.65.7.16 offline
08265 บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางพลับ 1.65.7.16 offline
08266 เนินพระปรางค์ 1.65.7.16 offline
08267 บ้านช้าง 1.65.7.16 offline
08268 บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง 1.65.7.16 offline
08269 ต้นตาล 1.65.7.16 offline
08270 บ้านขื่อชนก ตำบลศรีสำราญ 1.65.7.16 offline
08271 ศรีสำราญ 1.65.7.16 offline
08272 ทุ่งคอก 1.65.7.16 offline
08273 บ้านหนองเฝ้า ตำบลทุ่งคอก 1.65.7.16 offline
08274 บ้านลองตอง ตำบลทุ่งคอก 1.65.7.16 offline
08275 หนองบ่อ 1.65.7.16 offline
08276 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.65.7.16 offline
08277 บ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ 1.65.7.16 offline
08278 ดอนมะนาว 1.65.7.16 offline
08279 รพสต.บ้านท่าประชาสรรค์ 1.65.7.16 offline
08280 ย่านยาว offline
08281 บ้านบางขวาก ต.ย่านยาว 1.65.7.16 offline
08282 รพสต.บ้านดอนสันชัย ตำบลวังลึก 1.65.7.16 offline
08283 รพสต.วังลึก offline
08284 รพสต.หนองผักนาก 1.65.7.16 offline
08285 รพสต.บ้านหนองสังข์ทอง ต.หนองผักนาก 1.65.7.16 offline
08286 บ้านสระ 1.65.7.16 offline
08287 บ้านหนองหัวรัง ตำบลบ้านสระ 1.65.7.16 offline
08288 รพสต.บ้านดอนไร่ ต.หนองสะเดา offline
08289 หนองสะเดา 1.65.7.16 offline
08290 รพสต.บ้านหัวกระบัง ตำบลกระเสียว 1.65.7.16 offline
08291 กระเสียว 1.65.7.16 offline
08292 อู่ทอง (บ้านโคก) 1.65.8.3 offline
08293 รพสต.บ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม 1.65.8.3 offline
08294 สระยายโสม 1.65.7.20 offline
08295 บ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน 1.65.7.20 offline
08296 จรเข้สามพัน 1.65.7.20 offline
08297 บ้านดอน 1.65.7.20 offline
08298 ยุ้งทะลาย 1.65.8.3 offline
08299 ดอนมะเกลือ 1.65.7.20 offline
08300 บ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง 1.65.8.3 offline
08301 หนองโอ่ง 1.65.7.20 offline
08302 ดอนคา 1.65.7.20 offline
08303 บ้านโป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา 1.65.7.20 offline
08304 บ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย 1.65.7.20 offline
08305 พลับพลาไชย 1.65.8.3 offline
08306 บ้านเขาทอก ต.พลับพลาไชย 1.65.7.20 offline
08307 บ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง 1.65.7.20 offline
08308 บ้านโข้ง 1.65.7.20 offline
08309 เจดีย์ 1.65.7.20 offline
08310 บ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลาน 1.65.7.20 offline
08311 สระพังลาน 1.65.7.20 offline
08312 บ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน 1.65.7.20 offline
08313 รพสต.บ้านกระจัน ตำบลกระจัน 1.65.8.3 offline
08314 หนองราชวัตร 1.65.7.16 offline
08315 หนองโพธิ์ 1.65.7.16 Online
08316 บ้านสามัคคีธรรม ตำบลหนองโพธิ์ 1.65.7.16 offline
08317 แจงงาม 1.65.7.16 Online
08318 บ้านวังน้ำโจน ตำบลแจงงาม 1.65.7.16 Online
08319 หนองขาม 1.65.7.16 offline
08320 ทัพหลวง ตำบลทัพหลวง 1.65.7.16 offline
08321 บ้านโค้งบ่อแร่ ตำบลทัพหลวง 1.65.7.16 offline
10678 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 1.65.7.16 Online
10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 1.65.7.16 Online
11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 1.65.7.11 Online
11290 โรงพยาบาลด่านช้าง 1.65.7.16 Online
11291 โรงพยาบาลบางปลาม้า 1.65.7.16 offline
11292 โรงพยาบาลศรีประจันต์ 1.65.7.8 Online
11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 1.65.7.16 Online
11294 โรงพยาบาลสามชุก 1.65.7.16 Online
11295 โรงพยาบาลอู่ทอง 1.65.7.16 Online
11296 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 1.65.7.16 offline
11463 บางใหญ่ 1.65.7.16 offline
11962 บ้านหนองเสือเต้น ตำบลหนองขาม 1.65.7.16 offline
15235 รพสต.หนองกระทู้ หนองบ่อ 1.65.7.16 offline
hcode หน่วยบริการ version status
07854 เจดีย์หัก 1.65.7.18 offline
07855 บ้านห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก 1.65.7.18 offline
07856 ดอนตะโก 1.65.7.18 offline
07857 รพสต.หนองกลางนา 1.65.7.18 offline
07859 คุ้งน้ำวน 1.65.7.18 Online
07861 คุ้งกระถิน 1.65.7.18 offline
07862 อ่างทอง offline
07863 โคกหม้อ 1.65.8.30 Online
07864 สามเรือน 1.65.7.18 offline
07865 บ้านญวน ตำบลสามเรือน 1.65.7.18 offline
07867 น้ำพุ 1.65.7.18 offline
07869 หินกอง 1.65.7.18 offline
07870 เขาแร้ง 1.65.7.18 offline
07871 เกาะพลับพลา 1.65.7.18 offline
07872 บ้านเกาะลอย ตำบลเกาะพลับพลา offline
07873 หลุมดิน 1.65.7.18 offline
07876 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1.65.8.30 offline
07877 บ้านคูบัว ตำบลคูบัว 1.65.7.18 offline
07878 รพ.สต. ท่าราบ 1.65.7.18 Online
07880 ปากช่อง 1.65.7.16 Online
07881 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง 1.65.8.30 offline
07882 บ้านเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง 1.65.8.30 Online
07883 บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร 1.65.7.18 Online
07884 เบิกไพร 1.65.7.16 offline
07885 ด่านทับตะโก 1.65.7.18 offline
07886 บ้านหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก 1.65.7.18 Online
07887 บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก 1.65.7.18 offline
07888 บ้านโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก 1.65.8.30 offline
07889 บ้านทุ่งแฝก ตำบลแก้มอ้น 1.65.7.18 offline
07890 แก้มอ้น 1.65.7.18 offline
07891 บ้านรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น 1.65.7.18 Online
07892 รางบัว 1.65.7.18 Online
07893 บ้านหนองนก ตำบลรางบัว 1.65.7.18 Online
07894 สวนผึ้ง 1.65.7.16 Online
07895 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง 1.65.7.16 Online
07896 บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง 1.65.7.16 offline
07897 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง 1.65.7.16 Online
07898 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย 1.65.7.16 Online
07899 ป่าหวาย 1.65.7.16 Online
07900 ท่าเคย 1.65.7.16 Online
07901 ตะนาวศรี 1.65.7.16 Online
07902 บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี 1.65.7.16 Online
07903 ดำเนินสะดวก 1.65.7.18 Online
07904 ประสาทสิทธิ์ 1.65.7.18 offline
07905 ศรีสุราษฏร์ 1.65.7.18 offline
07906 ตาหลวง 1.65.7.18 offline
07907 ดอนกรวย 1.65.7.18 offline
07908 ดอนคลัง 1.65.8.30 offline
07909 บ้านบัวงาม 1.65.7.18 offline
07910 บัวงาม -โพหัก 1.65.7.18 offline
07911 บ้านไร่ 1.65.7.18 offline
07913 สี่หมื่น 1.65.8.30 offline
07914 บ้านคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น 1.65.7.18 offline
07915 ท่านัด 1.65.7.18 offline
07917 ขุนพิทักษ์ 1.65.8.30 Online
07918 บ้านรางห้าตำลึง ตำบลขุนพิทักษ์ 1.65.8.30 offline
07919 ดอนไผ่ 1.65.7.18 offline
07920 ท่าผา 1.65.8.30 Online
07921 บ้านครก ต.ท่าผา 1.65.7.18 offline
07922 บ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ 1.65.8.30 Online
07923 กรับใหญ่ 1.65.7.18 offline
07925 บ้านยาง ตำบลปากแรต 1.65.7.18 offline
07926 หนองกบ 1.65.8.30 Online
07927 บ้านหนองบอน ตำบลหนองอ้อ 1.65.7.18 Online
07928 หนองอ้อ 1.65.7.18 Online
07929 ดอนกระเบื้อง 1.65.7.18 offline
07930 สวนกล้วย 1.65.7.18 offline
07931 นครชุมน์ 1.65.7.18 Online
07932 บ้านตาผา ตำบลนครชุมน์ 1.65.7.18 Online
07933 บ้านม่วง 1.65.7.18 Online
07934 คุ้งพยอม 1.65.8.30 offline
07935 หนองปลาหมอ 1.65.8.30 offline
07936 บ้านสระตะโก ตำบลหนองปลาหมอ 1.65.7.18 Online
07937 บ้านหนองไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง 1.65.7.18 offline
07938 บ้านหนองไก่ขัน ตำบลเขาขลุง 1.65.7.18 offline
07939 บ้านสัมมาราม ตำบลเขาขลุง 1.65.7.18 offline
07940 เขาขลุง 1.65.8.30 offline
07941 บ้านบางพัง ตำบลเบิกไพร 1.65.7.18 Online
07942 เบิกไพร 1.65.7.18 offline
07943 ลาดบัวขาว 1.65.7.18 Online
07944 วังเย็น 1.65.7.16 offline
07945 บ้านหนองม่วง ตำบลวังเย็น 1.65.7.16 offline
07946 หัวโพ 1.65.7.16 offline
07947 วัดแก้ว offline
07948 บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ offline
07949 ดอนใหญ่ 1.65.7.16 Online
07950 ดอนคา 1.65.7.16 offline
07951 โพหัก 1.65.7.16 offline
07952 บ้านวังกุ่ม 1.65.7.16 offline
07953 ดอนกระเบื้อง 1.65.7.16 offline
07954 หนองโพ 1.65.7.16 offline
07955 บ้านเลือก 1.65.7.16 offline
07956 บ้านหนองรี ตำบลบ้านเลือก 1.65.7.16 offline
07957 บ้านไร่ ตำบลคลองตาคต 1.65.7.16 offline
07958 คลองตาคต 1.65.7.16 offline
07959 ตำบลบ้านฆ้อง 1.65.7.16 offline
07960 บ้านเก่า ตำบลบ้านฆ้อง 1.65.7.16 offline
07961 บ้านบางกะโด ตำบลบ้านสิงห์ 1.65.7.16 offline
07962 บ้านสิงห์ 1.65.7.16 offline
07963 ดอนทราย 1.65.7.16 offline
07964 คลองข่อย 1.65.7.16 offline
07965 ชำแระ 1.65.7.16 offline
07966 บ้านหนองสองห้อง ตำบลชำแระ 1.65.7.16 offline
07967 สร้อยฟ้า 1.65.7.16 offline
07968 ท่าชุมพล 1.65.7.16 offline
07969 บ้านดอนแฉลบ ตำบลท่าชุมพล 1.65.7.16 offline
07971 บางโตนด 1.65.7.16 offline
07972 เตาปูน 1.65.7.16 offline
07973 บ้านเขาราบ ตำบลเตาปูน 1.65.7.16 offline
07974 นางแก้ว 1.65.7.16 offline
07975 ธรรมเสน 1.65.7.16 offline
07978 เขาชะงุ้ม 1.65.7.16 offline
07979 บ้านหนองใยบัว ตำบลหนองกวาง 1.65.7.16 offline
07980 หนองกวาง 1.65.7.16 offline
07981 บ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง 1.65.7.18 offline
07983 บ้านหนองวัวดำ ตำบลทุ่งหลวง